En jämlik vård i fokus på Diabetes Sveriges kongress

Den 7 juni genomfördes Diabetes Sveriges kongress där man
enades om att en ökad kunskap om diabetes och en god och jämlik diabetesvård i hela landet är organisationens fokusfrågor.

Vid kongressen omvaldes Thomas Magnusson som ordförande.
– Jag är glad och tacksam över att jag har fått förtroende att leda Diabetes Sverige i ytterligare två år. Vi en växande organisation med en stark
vilja att påverka. Vårt mål är att alla som lever med diabetes får
tillgång till den vård de behöver och har rätt till. Så ser det tyvärr inte ut
idag, säger Thomas Magnusson. 

Idag är diabetesvården långt ifrån jämlik och det finns stora
skillnader i både kvalitet och utbud. Tidiga insatser, rätt behandling och ett individuellt stöd från vården underlättar vardagen för den som lever med diabetes och detta är frågor som Diabetes Sverige och våra föreningar runt om i landet fokuserar på.
Kongressen fastslog att följande frågor ska prioriteras under de kommande två
åren:

  • Personer med diabetes ska behandlas i enlighet med de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Idag vet vi att det är många som inte får utbildning eller tillgång till vare sig dietist eller fotvård, trots att detta rekommenderas.


  • Adekvat behandling ska sättas in vid diagnosdebut, då diabetes är en sjukdom som kan ge komplikationer i andra organ om behandlingen inte är tillräckligt bra. Att vänta tills eventuella komplikationer uppstår medför onödigt lidande för personen och stora kostnader för samhället.


  • En nationell diabetessamordnare bör inrättas i syfte att skapa en mer tillgänglig och jämlik diabetesvård i hela landet.


Diabetes Sverige välkomnar nya ledamöter till styrelsen

Varmt välkomna till våra nyvalda ledamöter i styrelsen: Ingrid Christensson, Blekinge, Roshan Tofighi, Stockholm, Ulf Ahnlid, Stockholm, Evelina Karting, Jönköping och Yang De Marinis, Malmö.  

Anders Ekholm, Ella Bohlin, Petra Eurenius, Stefan Lööw samt Johnny Östh omvaldes om en period på två år.

 .